Príhovor predsedu družstva.

Správcovské bratislavské družstvo – SBD je súkromná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu správy bytov a nebytových priestorov od 1.3.2001. V tejto svojej hlavnej činnosti zamestnáva 20 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí zabezpečujú služby pre vlastníkov bytov viac ako 110 bytových domov v Bratislave. Ich prácu podporuje takmer 150 zamestnancov pracujúcich na dohodu.

Výkon správy nehnuteľností v spoločnosti je chápaný ako manažment všetkých procesov prevádzky a údržby, vrátane zabezpečenia všetkých médií a služieb spojených s užívaním objektov v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o Vlastníctve bytov a nebytových priestorov.     

Budúcnosť každej organizácie je bytostne závislá od miery spokojnosti a lojality zákazníkov.

Po odskúšaní mnohých stratégií vedúcich k úspechom v konkurenčnom prostredí sa orientácia na kvalitu ukazuje byť životnou nevyhnutnosťou. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov sa vrcholový manažment spoločnosti Správcovského bratislavského družstva - SBD rozhodol zaviesť systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Spoločnosť sa zameriava na uspokojenie požiadaviek a očakávaní zákazníka, na vybudovanie, rozvoj a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality, ktorý je chápaný  ako neoddeliteľná súčasť systému riadenia.

Manažérstvo kvality sa stalo fenoménom posledného desaťročia minulého storočia. Vstupom Slovenska do Európskej únie táto problematika nadobudla maximálny význam.

Medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti patrí uspokojovanie potrieb zákazníka. Hlavným predpokladom naplnenia tohto cieľa sú kvalitní zamestnanci. Spoločnosť venuje veľkú pozornosť stabilizácií pracovníkov a získavaniu nových zamestnancov do novo vytváraných pozícií - úsekov.

Jedným z novo vytvorených úsekov je výrobný úsek, špecializujúci sa na obnovu bytových domov, v etape od spracovania projektu, zabezpečenia finančných prostriedkov až po samotný výkon zateplenia domu.

Vývoj na trhu a dopyt po krajšom a kvalitnejšom bývaní sa výrazným spôsobom podpísal pod dosiahnuté hospodárske výsledky našej spoločnosti.  Rok 2008 môžeme jednoznačne označiť prívlastkom najúspešnejším v doterajšej histórií spoločnosti. Našim cieľom na nadchádzajúce obdobie je udržať pozitívny trend hlavne v oblasti nárastu celkových tržieb a posilňovania podielu spravovaných domov na trhu. Rovnako sa chceme dobre pripraviť na zdokonaľovanie systému manažérstva kvality a významné úlohy a výzvy ktoré na nás čakajú v budúcich rokoch.   

Ak Vás naše zámery zaujali a zdá sa Vám, že by sme vedeli uspokojiť Vaše potreby, neváhajte a oslovte nás.

Ďakujem, že ste si našli chvíľku svojho vzácneho času na prečítanie tohto príhovoru a prajem Vám veľa úspechov.

                                                                                                Ing, Koloman Černák
                                                                                                  predseda družstva