Správa, revízie a prevádzka vyhradených technických zariadení

Správa a prevádzka vyhradených technických zariadení (VTZ) sa riadi Zákonom 124/2006 Z.z. „o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a Vyhláškou č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Uvedené dokumenty definujú a ustanovujú zásady a podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nasledovnými vyhradenými technickými zariadeniami:
a)       Zdvíhacie zariadenia - výťahy
b)       Plynové zariadenia - regulátory plynu, rozvody plynu v spoločných priestoroch bytového domu a bytoch, spotrebiče plynu
c)       Elektrické zariadenia - elektrická inštalácia v spoločných priestory bytového domu
d)       Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosferickej elektriny - bleskozvody

Pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku vyššie uvedených VTZ sa v požadovaných pracovných cykloch realizujú nasledovné činnosti a opatrenia:

  • vypracovanie ročného harmonogramu odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ podľa platnej vyhlášky,
  • sledovanie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok príslušnými firmami
  • preberanie správ z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ
  • objednanie odstránenia závad z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ