Proces výkonu správy možno zobraziť nasledovne:

 • Úvodná obhliadka a zhodnotenie
  Úvodná obhliadka a prvotné zhodnotenie objektu sú bezplatné a slúžia pre základnú orientáciu vlastníkov objektu a spoločné stanovenie postupu a koordinácie prevzatia a realizácie výkonu správy.
 • Vstupné činnosti správy
  Ich rozsah a čas realizácie závisí od konkrétneho typu bytového domu, resp. iného objektu. Niektoré z nich nemusia byť v danom prípade potrebné. Pozostávajú najmä zo:
  • zabezpečenia potrebných prieskumov a analýz,
  • zabezpečenia opráv nevyhnutných pre základný chod objektu,
  • preskúmania existujúcich zmluvných vzťahov s firmami zabezpečujúcimi služby objektu,
  • preskúmania nájomných zmlúv a vstúpenia do práv správcu pri týchto zmluvách,
  • preskúmania finančnej situácie objektu, spracovania predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov s návrhom finančného plánu na najbližší rok,
  • zhodnotenia stavu technickej dokumentácie a jej skompletizovania.
 • Správa nehnuteľností
  Správu budeme vykonávať na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy, ak máte alebo ste sa rozhodli založiť si spoločenstvo. Výkon správy v jednotlivých oblastiach možno rozdeliť na štandardné a nadštandardné služby, v ktorých vám ponúkame:

Štandardné služby:   

 • každý dom v našej správe má svojho správcu a ekonóma,
 • vedenie finančných prostriedkov domu na samostatnom bankovom účte v Tatra banke, a.s., vedenie účtovníctva za každý objekt osobitne,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytov a NbP,
 • pravidelné mesačné výkazy o tvorbe a čerpaní prostriedkov z účtu domu, mesačné výkazy o neplatičoch,
 • pasívny internetový prístup na bankový účet domu, poskytujúci transparentné informácie a umožňujúci kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami domu,
 • prevzatie zodpovednosti za plnenie zákonov z oblasti zdaňovania, životného prostredia, zimnej údržby, energetiky, bezpečnosti, atď.,
 • schvaľovanie tvorby a čerpania fondu údržby a opráv domu schôdzou vlastníkov bytov na nasledujúci rok, schvaľovanie objednávok, zmlúv a preberanie realizovaných opráv zástupcom vlastníkov,
 • 24 hodinová havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov,
 • poistenie domu v poisťovni QBE za výhodných podmienok, ktoré má správca,
 • spracovanie ročných nákladov domu a ich schválenie vlastníkmi, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov na byty a NbP, riešenie neplatičov.

 Nadštandardné služby:   

 • vedenie fondu generálnych opráv na samostatnom bankovom účte, s možnosťou spolu podpisovania zástupcu vlastníkov - táto služba je spoplatnená 0,33 € /mesiac /byt resp. NbP,
 • vymáhanie nedoplatkov, vymáhanie dlhov od predchádzajúceho správcu,
 • zabezpečenie rekonštrukčných a upratovacích prác v byte,
 • iné služby podľa dohody.

Tabuľka štandardných prevádzkových nákladov:

 • Dotácia fondu prevádzky údržby a opráv
 • Poistenie domu
 • Poplatok na správu
 • Odmena zástupcovi vlastníkov (spoločenstvu)
 • Teplo pre ÚK
 • TÚV - teplá voda
 • SV - studená voda
 • Odvod zrážkovej vody
 • Elektrická energia spoločných priestorov
 • Upratovanie
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Servis výťahov
 • Poplatok za prevádzku a údržbu spoločných televíznych antén, resp. TKR.