Správcovské bratislavské družstvo, ako správca bytových domov, na základe zmluvy o výkone správy, prípadne mandátnej zmluvy o výkone správy v oblasti prevádzky domu zabezpečuje:
1.       upratovanie bytových domov (celoročné),
2.       zimnú údržbu priľahlých komunikácií  (chodníkov) vedúcich k danému bytovému domu (v zimnom období, t.j. od. 01.11. daného kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka,
3.       dočisťovanie kontajnerových stojísk

1.     Upratovanie bytových domov
Je poskytované vlastníkom bytov, ako služba poskytovaná pracovníkmi, ktorí sú zamestnancami Správcovského bratislavského družstva. Služba je poskytovaná na základe štandardnej pracovnej náplne, ktorú je možno prispôsobiť v zmysle požiadavky vlastníkov bytov, a taktiež s prihliadnutím na typ domu (dom bez výťahu, alebo dom s výťahom, dom s dvoma vstupmi (hlavný a vedľajší), alebo dom s jedným vstupom. Cena  služby za upratovanie  na základe horeuvedených skutočností je taktiež  predmetom dohody.

 • Štandardná pracovná náplň:
  základný rozsah pre pracovníka vykonávajúceho upratovačské práce na domoch v správe SBD

      Pracovník na základe pracovnej zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce je povinný vykonávať upratovanie v nasledovnom rozsahu:
      2 x týždenne:
           1.   umývanie vstupných priestorov
           2.   umývanie podláh výťahových kabín
           3.   zametanie schodišťa
      1 x týždenne:
          1.    umývanie schodišťa a medzipodesty
          2.    umývanie sklenených výplní dverí vo vstupe, zádveriach a zadných vchodoch
          3.    zametanie prístupového chodníka vedúceho od chodníka priľahlého k objektu k vstupným dverám
          4.    dočistiť kontajnerové stojisko
    1 x mesačne:
          1.    umývanie a konzervácia dverí a kabínky výťahu
          2.    umývanie madiel na zábradlí
          3.    zametanie príp. umývanie spoločných priestorov (suterén, kočikárne, sušiarne)
    4 x ročne:
          1.    umývanie a konzervovanie dverí v spoločných priestoroch
          2.    umývanie celého schodišťového zábradlia
          3.    vyčistenie chodieb pivničných priestorov
    2 x ročne:
          1.    umývanie otvárateľných okien
          2.    umývanie skiel na medziposchodiach
          3.    umývanie pivničných okien
          4.    umývanie dverí v spoločných priestoroch

 2.     Zimná údržba priľahlých komunikácií (chodníkov) vedúcich k bytovým domom
v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami Magistrátu hl. mesta Bratislavy, príslušných mestských častí, v ktorých sa spravované objekty nachádzajú, SBD v zimnom období, t.j. od 01.11. daného kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zabezpečuje zimnú údržbu priľahlých komunikácií k bytovým domom.

Táto je zabezpečovaná tromi spôsobmi:
    -    pracovníkmi, ktorí majú pracovnú náplň  pre výkon upratovania a aj pre výkon zimnej údržby.
    -    zamestnancami SBD, ktorý vykonávajú len zimnú údržbu
    -    zmluvným vzťahom medzi SBD a spoločnosťou zaoberajúcou sa výkonom zimnej údržby, ktorá bola účastníkom výberového konania a v ňom uspela. 

 • Štandardná pracovná náplň pre výkon zimnej údržby:
  V zimnom období (podľa priloženého plániku) odstraňovať sneh a náľadie na priľahlom chodníku, t.j. chodníku súbežnom s bytovým domom (objektom), ako aj na chodníku vedúcom od vchodu (brány) k chodníku priľahlému podľa nasledovných zásad:
  1.  Chodník priľahlý k objektu, t.j. chodník vedúci pozdĺžne popri objekte, ako aj chodník vedúci od chodníka priľahlému k jednotlivým vchodom, je potrebné čistiť po celej šírke. Na miestach, kde chodník nie je vyznačený, čistiť v minimálnej šírke 1,5 m
  2.  Chodníky sa musia čistiť podľa potreby aj denne, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovať sneh, náľadie, námrazu alebo iné znečistenie, napr. zvyšky posypového materiálu po zimnom posype.
  3.  Ak napadne sneh v noci alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom v odôvodnených prípadoch soľou najneskôr do 7.00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť počas celého dňa, minimálne do 21.00 hodiny.
  4.   Očistiť sa musí aj prístupová komunikácia ku kontajnerom pre pracovníkov zabezpečujúcich odvoz a likvidácia domového odpadu, a to do termínu najbližšieho pravidelného odvozu.

 3.     Dočisťovanie kontajnerových stojísk
Požiadavka na dočisťovanie kontajnerových stojísk vznikla na základe všeobecne záväzných  nariadení Magistrátu hl. mesta Bratislavy, rozsahu povinností spoločnosti zabezpečujúcej odvoz a likvidáciu odpadu (OLO, a.s. Bratislava) schválených Magistrátom hl. mesta Bratislavy a rozsahu znečistenia stojísk vlastníkmi bytov a nbp príslušných bytových domov, resp. ostatných občanov príslušnej lokality

Rozsah realizácie dočisťovania kontajnerových stojísk, v súlade s požiadavkami a všeobecne záväznými nariadeniami Magistrátu hl. mesta Bratislavy, je zmysle požiadavky zástupcov vlastníkov, 1x, alebo 2x týždenne. Dočisťovanie je realizované odborne spôsobilými firmami.