Základné informácie o spoločnosti

IČO:   35 803 843
DIČ:   2020223942
IČ DPH:   SK2020223942
Tatra banka: 2634430263/1100
Tatra banka: IBAN SK61 1100 0000 0026 3443 0263
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Dr, vložka č.: 481/B. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Fakturačná adresa spoločnosti:
Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava.