Filozofia správy
   Výkon správy nehnuteľností, spôsobom aký ponúka Správcovské bratislavské družstvo je založený na filozofii riadenia a koordinovania všetkých prevádzkových procesov v obytnom dome externým spôsobom, samozrejme pod dozorom vlastníkov nehnuteľností. V praxi to znamená, že vlastník je odbremenený od všetkých starostí, ktoré vyplývajú z manažmentu prevádzkových procesov v dome. Úlohou a poslaním družstva je optimálne zabezpečiť, na základe prieskumu situácie a stavu objektu a po dohode s vlastníkmi všetky procesy prevádzky, údržby a opráv objektu, vrátane zabezpečenia všetkých médií a služieb spojených s užívaním bytov a NbP objektu. Cieľom týchto činností je udržiavať prevádzkové náklady, vrátane nákladov na energie na čo najnižšej úrovni a najmä predchádzať veľkým a finančne náročným opravám. Stanovené ciele dosahuje spoločnosť spoľahlivým výkonom vlastnej činnosti a služieb poskytovaných vlastníkovi. Dôležitú úlohu zohráva aj cenová politika spoločnosti. Ceny subdodávateľov vstupujú do nákladov vlastníka bez ďalších prirážok, čo umožňuje efektívny výber a zmluvnú spoluprácu s čo najširším okruhom partnerov. Hlavné ciele stanovené správcom pri výkone správy objektov možno zhrnúť do:

  • bezproblémový chod a kvalifikované riadenie prevádzky objektu
  • najvyššia kvalita služieb
  • odbremenenie vlastníka od starostí s procesom prevádzky nehnuteľností
  • dlhodobý profit pre vlastníka

    Schéma činností výkonu správy