Odborné články a materiály súvisiace s prevádzkou, opravami, údržbou a so správou bytových domov

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch
Systémové poruchy v bytových domoch (prehľad)
Dotácie na odstránenie systémových porúch
Zatepľovanie bytových domov
Stavebné úpravy v byte (čo mám vedieť o stavebných úpravách a ako pri nich postupovať)
Modernizácia výťahov a Európska únia
Rekonštrukcie panelových domov

Odborné materiály a články na prevzatie

Životnosť panelových bytových domov - čo hrozí obvodovým plášťom ? (237 Kb) - (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.)
Životnosť stavby (157 Kb) - (ÚSI ŽU v Žiline)