Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.
Zvoľte si niektorú z nižšie uvedených tém.

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku a následne riešenie svojho problému, radi Vám pomôžeme.
Kontaktujte nás prosím na info@spravcovske.sk

Ako postupovať pri zmene vlastníka?

POKYNY PRE NOVÉHO VLASTNÍKA - KUPCU BYTU, GARÁŽE:

Pri zmene vlastníka bytu nový vlastník predloží správcovi nasledovné doklady a realizuje uvedené úkony:

  1. a)  List vlastníctva vydaný Správou katastra,
           (Výpis stiahnutý z internetu NIE JE použiteľný pre právne úkony.)
      b)  Rozhodnutie Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
      (stačí predložiť jeden z vyššie uvedených dokladov)

  2.  Preberací protokol, obsahujúci súčasne stavy a čísla vodomerov aktuálne v čase prevzatia bytu do užívania.
  3.  Úhrada manipulačného poplatku do pokladne SBD (podľa platného cenníka poplatkov a služieb SBD).
  4.  K pristúpeniu k Zmluve o výkone správy sa dostavia na SBD všetci noví vlastníci bytu, garáže.

Zmenu vlastníka zaevidujeme v kancelárii číslo 54 u ekonómky konkrétneho bytového domu s vyššie uvedenými dokladmi.
Tento postup je potrebné dodržať pre vykonanie zmeny vlastníka bytu (nebytového priestoru) v našej evidencii pre danú nehnuteľnosť.

Ďakujeme.

Zmena počtu osôb (prihlasovanie osôb)

Osobomesiace pre ročné vyúčtovanie

Sprístupnenie bytu

 

Neplatiči

Ročné vyúčtovanie

Stavebné úpravy bytu

 

Tvorba a čerpanie (použitie) Fondu údržby a opráv